possibly P. pseudoglabra

possibly P. pseudoglabra Location: Huanglong, Xueshanliang, 4100m, Sichuan, China