possibly P. pseudoglabra

possibly P. pseudoglabra Location: Huanglong, Xueshanliang, 3950m, Sichuan, China