Previous

Location: Wallowa Mountains, Oregon, USA