affinity ssp emeiensis

affinity ssp emeiensis Location: Luo Ji Shan, Sichuan, China