(tenuissima) white form

(tenuissima) white form Location: Wushan county, Chongqing, China