Location: Jianchuan - Heqing Divide, Yunnan, China