Type specimen

Type specimen Location: Guangnan Xian, Yanzidong, Yunnan, China