Location: Shuri Tsho, 5180m , Tibet (Xizang), China