Previous

Location: Longwang mountain, Gansu, China