Location: Xuyong Xian, Shuiwei Xiang, Huagao Xi, Sichuan, China